09 01.13

Za pół roku śmieci po nowemu

Adam Lewandowski

Ocenione 1.4 przez 40 osób

  • Currently 1,375/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

W dniu 28 grudnia 2012 r. Rada Miejska w Śremie przyjęła pakiet tzw. „uchwał śmieciowych”. W ten sposób od 1 lipca 2013 r. obowiązki związane z odbiorem odpadów będą w kompetencji gminy. W ramach funkcjonowania nowego systemu dotychczasowe umowy zostaną zastąpione deklaracjami, które właściciel nieruchomości będzie składał w siedzibie gminy do 31 lipca 2013 r. Deklaracja będzie składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, natomiast właściciele nieruchomości niezamieszkałych (np. szkoły, firmy itd.) zobowiązani będą zawrzeć umowę na odbiór odpadów z firmą świadczącą usługi w tym zakresie. Na podstawie informacji zawartych w deklaracji zostanie ustalona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która zostanie obliczona jako iloczyn stawki opłaty oraz liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Stawka opłaty dla odpadów zbieranych w sposób selektywny wynosi 10,00 zł miesięcznie od mieszkańca, natomiast stawka opłaty dla odpadów zbieranych w sposób nieselektywny wynosi 15,00 zł. Opłata z tego tytułu będzie uiszczana przez właścicieli nieruchomości w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe.W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami będą odbierane następujące rodzaje odpadów bezpośrednio od właścicieli nieruchomości:1) niesegregowane odpady komunalne, 2) odpady selektywnie zbierane:– tworzywa sztuczne, w tym butelki typu PET, opakowania po chemii gospodarczej oraz folie – szkło białe – szkło kolorowe – papier – odpady ulegające biodegradacji, w tym: odpady kuchenne, spożywcze i odpady zielone – meble i inne odpady wielkogabarytowe. Odbiór odpadów będzie prowadzić firma wyłoniona w drodze postępowania przetargowego.
 
Ważne by zwracać uwagę na 3 zasadnicze kwestie:
- zachować, poprawiać jakość realizacji odbioru odpadów komunalnych,
- skutecznie chronić naszą gminę przed dzikimi wysypiskami,
- skutecznie i ostatecznie wdrożyć znowelizowane zapisy ustawy.
 
Chciałbym również poinformować, że począwszy od miesiąca lutego br. będziemy prowadzić kampanię promocyjną, której celem będzie dostarczyć Państwu wszelkiej wiedzy na temat wdrażanych rozwiązań. Będą to publikacje w mediach, internecie, drukach dostarczanych do Państwa miejsc zamieszkania, billboardach, itp. 

 

blog comments powered by Disqus